Kontakt

Kontakt

Iveta Tkadlecová
+420 776 102 609
ivetatkadlecova@seznam.cz

Adresa

Penzion U veselé lišky
Solanec pod Soláněm 141
756 62 Hutisko-Solanec

Otevírací doba

Dle domluvy

O mně

O fungování těla a mysli se zabývám již dlouho. Tyto dvě oblasti se prolínají a významným faktorem svalové nerovnováhy, poruchy pohyblivosti nebo chybných pohybových stereotypů může být právě psychické napětí a stres. Proto ke každému klientovi přistupuji individuálně a snažím se zjistit, z čeho daný problém vznikl.

Základní vědomosti o stavbě lidského těla a možnostech jeho pomoci formou masáží mi dal kurz sportovní masáže akreditovaný MŠMT. Na něj už jsem navazovala kurzem Indická masáž hlavy, která je velmi uvolňující a následně kurzem Masáž lávovými kameny, který působením teplých lávových kamenů způsobuje intenzivní prohřátí a tím následnou relaxaci a uvolnění svalů. Při masážích využívám také znalostí z kurzu Spoušťové body, což jsou bolestivá místa ve svalech tzv. Trigger pointy, které se následně snažím ošetřit.

Pošlete mi zprávu

12 + 15 =

Mapa

Přibližujte a oddalujte kolečkem myši nebo použijte symboly + a – .

Informace a podmínky

Zde po rozkliknutí najdete základní informace o poskytovaných masážních službách a podrobné obchodní podmínky.

Základní informace

Zde se neposkytují služby dle Zákona o zdravotních službách 372/2011 Sb. zvláště ne „§ 2: b) konzultační služby, jejichž účelem je posouzení individuálního léčebného postupu, popřípadě navržení jeho změny nebo doplnění, a další konzultace podporující rozhodování pacienta ve věci poskytnutí zdravotních služeb prováděné dalším poskytovatelem zdravotních služeb (dále jen „poskytovatel“) nebo zdravotnickým pracovníkem, kterého si pacient zvolil.

Veškeré poskytované poradenství a služby v oblasti “ péče o tělo“ nenahrazují lékařskou péči ve stavu nemoci.

Při vážném zdravotním problému, nemoci, či nemožnosti pomoci pouze manuálními technikami, je vždy doporučeno odborné zdravotnické zařízení s odborným specialistou na daný problém a vyšetření přístrojovou zobrazovací technikou.

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky firmy Mgr. Iveta Tkadlecová, IČ: 07522827

1. Základní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné smluvní podmínky upravují právní závazkové vztahy mezi poskytovatelem masážních služeb ve firmě: Mgr. Iveta Tkadlecová ( dále jen provozovatel ) IČ 07522827, v provozovně Solanec pod Soláněm 141, a kupujícím poskytovaných služeb ( dále jen kupující ), návštěvníkem studia ( dále jen návštěvník ) a uživatelem poskytovaných služeb ( dále jen zákazník ).

1.2. Provozovatel poskytuje masážní služby na základě platného živnostenského oprávnění a dokladů osvědčujících odbornou způsobilost k vykonávaným činnostem.

1.3 Nákupem dárkového poukazu, nebo telefonickým objednáním konkrétního termínu masáže projevuje kupující i zákazník svůj souhlas s všeobecnými obchodními podmínkami provozovatele.

2. Objednávka služeb

2.1. Termín návštěvy
Termín návštěvy je třeba dohodnout a rezervovat předem telefonicky.
Dohodnutý termín je závazná objednávka. Provozovatel na dohodnutý termín návštěvy zákazníka rezervuje příslušný čas maséra, kapacitu a předepsanou temperaci studia.

2.2. Přeobjednání
Pokud se z vážných důvodů nemůžete v dohodnutém termínu na masáž dostavit, informujte o tom předem telefonicky, nejpozději však 24 hodin před zahájením masáže. Pozdější přeobjednání se považuje za absenci zákazníka.

2.3. Předčasný příchod
Prostory studia nejsou přístupné v libovolnou dobu a ve studiu není čekárna. S ohledem na ostatní návštěvníky masážního studia je možno přijít nejdříve 15 minut před dohodnutým termínem.

2.4. Pozdní příchod
Dostaví-li se zákazník max. 15 minut po dohodnutém termínu, bude masáž provedena ve zkráceném rozsahu tak, že skončí v původně stanoveném čase. Pozdější příchod na masáž se považuje za absenci zákazníka.

2.5. Absence zákazníka
V případě nepřítomnosti nebo příchodu na masáž se zpožděním delším než 15 minut bude po zákazníkovi požadována úhrada hodnoty rezervované doby ve výši objednané masáže, případně bude rovnou odečtena z hodnoty poukazu.

2.6. Odmítnutí masáže
Masáž může být odmítnuta v těchto případech:
a) zákazník se dostaví na masáž se zjevnými příznaky infekčních onemocnění
b) zákazník se dostaví na masáž v podnapilém stavu, nebo pod vlivem návykových látek
c) zákazník se dostaví na masáž se zdravotními problémy medicínského charakteru
d) zákazník se dostaví na masáž v nevyhovujícím hygienickém stavu
e) zákazník se během objednávání termínu masáže vyjadřuje nepřístojným způsobem

2.7. Předčasné ukončení masáže
Masáž může být předčasně ukončena, pokud se:
a) během masáže u zákazníka objeví zjevné příznaky infekčních onemocnění, nebo
b) během masáže u zákazníka objeví zjevné příznaky podnapilosti či návykových látek, nebo
c) během masáže u zákazníka objeví zjevné příznaky zdravotních problémů, nebo
d) během masáže bude zákazník přes opakovanou výzvu chovat nepřístojným způsobem

2.8. Doprovod a přístupnost
Masírovanou osobu může doprovázet jako návštěvník max. jedna dospělá osoba, která může čekací dobu strávit na recepci penzionu, ve kterém se nachází masážní studio.

2.9. Odchod ze studia
S ohledem na ostatní návštěvníky studia se očekává odchod každého zákazníka do 15-ti minut po skončení masáže.

2.10. Osobní věci a cennosti
Studio poskytuje nadstandardní zákaznický bezpečnostní komfort. Během celé masáže je z bezpečnostních důvodů studio uzamčeno. Provozovatel však za jakékoliv případné ztráty věcí klienta před masáží, během masáže i po masáži neručí. (Například pokud byste si sundali šperk, není v naší moci hlídat, zda jste si ho vzali zpátky).

2.11. Informovaný souhlas zákazníka
Zákazník je před první masáží instruován o zdravotních rizicích, indikacích a kontraindikacích. Pokud se rozhodne masáž podstoupit, dává tím jasně a svobodně najevo svůj informovaný souhlas. V případě nejasností o zdravotním stavu může být vyžadován i písemný souhlas. Provozovatel si vyhrazuje právo nepřistoupit k masáži, pokud je písemný souhlas odmítnut.

2.12. Ceník masáží
Ceník masáží je k nahlédnutí ve studiu, v místě prodeje dárkových poukazů a na webových stránkách provozovatele. Ceny platí pro základní provozní dobu v celém týdnu od pondělí do neděle. Všechny ceny obsahují DPH vy výši 21 %.

3. Reklamace služeb
Při reklamaci poskytovaných služeb musí zákazník bezodkladně a hodnověrným způsobem doložit, že předmět reklamace souvisí s konkrétním pochybením provozovatele. Reklamace se podává písemně na adresu provozovatele. V případě bezpředmětné reklamace budou náklady na její projednání vymáhány po zákazníkovi.

4. Dárkový poukaz

4.1. Použití dárkového poukazu
Dárkový poukaz lze použít na úhradu libovolné relaxační masáže z nabídky masážního studia. U dárkového poukazu s uvedenou nominální hodnotou lze přesný druh a rozsah   dohodnout při sjednávání termínu návštěvy, nebo před zahájením masáže. Popis jednotlivých masáží najdete na webových stránkách www.uveselelisky.cz
Platbu dárkovým poukazem je nutno nahlásit před začátkem masáže pro ověření platnosti.

4.2. Hodnota dárkového poukazu
Dárkové poukazy jsou vydávány buď s uvedenou nominální hodnotou, nebo na konkrétní druh masáže.  Nevyčerpanou hodnotu dárkového poukazu nelze směnit zpět za hotovost.

4.3. Platnost dárkového poukazu
Dárkový poukaz je platný, pokud nebyla vyčerpána jeho hodnota, nebo neuplynula lhůta jeho použitelnosti. Poukaz lze použít i pro částečnou úhradu s hotovostním doplatkem.

4.4. Lhůta použitelnosti
Lhůta použitelnosti dárkového poukazu činí šest měsíců od data prodeje, uvedeného na dárkovém poukazu. Služby masážního studia je nutno vyčerpat nejpozději do uplynutí lhůty platnosti poukazu. Lhůtu platnosti nelze prodloužit.

5. Závěrečná ustanovení

6.1 Bezpečnost práce a prevence rizik na pracovišti
Vstupem do provozovny vyjadřuje zákazník souhlas se svou povinností dodržovat pravidla bezpečnosti práce a prevence rizik na pracovišti provozovatele a povinností dodržovat bezpečnostní pokyny obsluhujícího maséra.

6.2. Platnost a účinnost
Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 5.10.2018.